Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren. Als u geen cookies wilt accepteren kunt u hier klikken voor meer informatie.       Gelezen
Merken
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Aanbiedingen
Bandages Elastich 2 meter Bizon Bandages Elastich 2 meter Bizon
€ 18,95 € 8,64  
Bandages Fleece div. kleuren op=op Bandages Fleece div. kleuren op=op
€ 16,95 € 8,64  
Bodyprotector B-safe OP=OP kindermaat L en XL Bodyprotector B-safe OP=OP kindermaat L en XL
€ 72,50 € 60,00  
Bodywarmer Jumper shark Bodywarmer Jumper shark
€ 26,44 € 15,25  
Cap Airstream glad Cap Airstream glad
€ 40,00 € 22,50  
 
Meest gekocht
 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden  
 
   

1. Algemeen                                                                                                       
Op alle bestellingen bij Equishop zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Door te bestellen geeft u te kennen dat u met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Equishop heeft het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Equishop als leverancier van producten optreedt.

 

2. Aanbiedingen                                                                                               
Alle aanbiedingen van Equishop zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Equishop heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

3. Overeenkomst                                                                                             
De koopovereenkomst tussen Equishop en koper is tot stand gekomen op het moment dat uw bestelling bij Equishop is ontvangen. Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

4. Prijzen                                                                                                           
Alle prijzen zijn 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit onze magazijnen, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5. Afzetgebied                                                                                                        
Alle op de internetsite vermelde prijzen en verzendkosten gelden alleen voor leveringen binnen Nederland.

6. Bezorgkosten producten                                                                            
Alle prijzen van de producten op deze site, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie, zijn exclusief bezorgkosten.

7. Levering en levertijd                                                                        
7.1 Bestelde producten levert Equishop in Nederland binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
7.2 Equishop hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen voor particulieren en 90 dagen voor bedrijven en instellingen. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
7.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Equishop is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
7.4 Aflevering geschiedt 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit onze magazijnen. Equishop zorgt voor bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Equishop. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
7.5 Equishop is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Equishop gedragen.
7.6 Bij een bestelling betaalt de koper bezorgkosten per afleveradres.

8. Veilig betalen                                                                                          
Equishop biedt als manier van betaling op dit moment alleen vooruitbetaling aan.             
8.1 Vooruitbetaling
Vooruitbetaling betekent dat u geld overmaakt van uw bankrekening naar de bankrekening van Equishop. Uw bestelling wordt verzonden als uw betaling binnen is. 

9. Retour producten                                                                                        
9.1 Producten, die u bij Equishop heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt, in de originele verpakking  en in goede staat verkeert. De koper kan binnen 7 werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen mits het niet om een speciaal besteld artikel gaat. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met
info@equishop.nl
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt komen de verzendkosten voor rekening van de koper.
9.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen wordt deze door Equishop kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met
info@equishop.nl
9.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Equishop kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@equishop.nl
9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bank-of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@equishop.nl
9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen. Als het retourartikel niet goed in de originele verpakking (doos én transportdoos of inpakpapier), met de originele factuur en met alle onderdelen is teruggestuurd, vervallen bovenstaande rechten van de koper en blijft de aankoop eigendom van de koper. De koper kan tegen betaling van de portokosten, de aankoop weer door Equishop teruggestuurd krijgen.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming                                
10.1 Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Equishop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u de producten te retourneren en heeft u de keuze de betreffende producten te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 3 werkdagen na aflevering aan Equishop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is.

11. Aansprakelijkheid                                                                         
11.1 Equishop kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
11.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Equishop komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
11.3 Equishop is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
11.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Equishop ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter                                                   
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Equishop en de koper is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Equishop daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Equishop of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

13. Nederlandse tekst prevaleert                                                                
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14. Prijzen, afbeeldingen en teksten                                
Equishop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.